Hino do Iêmen

Hinos

fotos
Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
Hino do Iêmen
RaddidÌ Ayyatuha 'D-dunyã NashÌdÌ
RaddidÌhÌ Wa-a 'ÌdÌ Wa-a ÌdÌ
Wa 'DhkurÌ FÌ FarhatÌ Kulla ShahÌdi
Wa'MnahÌhÌ Hullalan Min Daw'i •dÌ
RaddidÌ Ayyatuha 'D-dunyã NashÌdÌ
'Ishtu •mãnÌ Wa-hubbÌ Umamiyyã
Wa-masÌrÌ Fawqa DarbÌ Arabiyyã
Wa-sayabqã Nabdu QalbÌ Yamaniyyã
Lan Tarã 'D-dunyã Alã ArdÌ Wasiyyã.


Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00