Malta (polonês )

Hinos

fotos
Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
Malta (polonês )
Nasz¹ ojczyznê tak drog¹, której imiê nosimy,
Strze¿, o panie, jak czyni³eœ to dot¹d.
Pamiêtaj o tej, któr¹ oblek³eœ w chwa³ê.

Daj bo¿e rz¹dz¹cym m¹droœæ, mi³osierdzie-bogatym,
Si³ê robotnikom, niech s³u¿ymy uczciwoœci, prawdzie i wierze:
Wzmocnij naród maltañski w jednoœci i pokoju.


Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00