República Tcheca (polonês )

Hinos

fotos
Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
República Tcheca (polonês )
Gdzie jest mój dom, gdzie dom mój?
Woda huczy wœród ³¹k,
Bory szumi¹ poœród ska³,
W sadzie pyszni siê wiosenny kwiat,
Widaæ ¿e to ziemski raj.

Oto jest ta piêkna ziemia,
Ziemia czeska - mój dom,
Ziemia czeska - mój dom.

Gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom?
Czy znasz w ziemi, mi³ej bogu,
Wra¿liwe dusze w zdrowych cia³ach,
Umys³ jasny, powstanie i pomyœlnoœæ,
I si³ê tê, zgubê przeciwnoœci

Oto czechów s³awne plemiê,
Poœród czechów jest mój dom,
Poœród czechów jest mój dom.


Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00