Romênia (polonês )

Hinos

fotos
Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
Romênia (polonês )
Przebudÿ siê, rumunio,
Otrz¹œnij siê ze œmiertelnego snu,
W który wpêdzili ciê
Okrutni tyrani.
Teraz lub nigdy
Weÿ los w swe rêce,
Zdob¹dÿ uznanie u wszystkich,
Nawet u swych wrogów.

Teraz lub nigdy
Daj œwiatu czytelny znak,
¿e w twoich ¿y³ach pulsuje
Dawnych rumunów krew,
A w naszych sercach
Z dum¹ nosimy imiê
S³awnego w bojach
Dzielnego trajana.

Spójrz na duchy mo¿nych w³adców:
Micha³a, stefana, korwina,
Z rumuñskiego narodu
Twe wielkie potomstwo,
Z broni¹ w d³oniach
I o sercach ¿arliwych,
“wolnoœæ lub œmieræ”
- oto ich zawo³anie.


Denunciar conteúdo inapropriado
ouvir música adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00