Traduzir a letra da música para:
  • tradução para português
My oh My
[Tiffany] Stay up all night
Demeru tuni mattete Good Grief
Aye
[Taeyeon] It doesn’t mean a thing
Kaite konai jatsu hamu kikayo
Hmm

[Sooyoung] No honki to na kowaiichika unnomota
[Sunny] Sohoyo honnedotsu chana kaimii I love you
[Yoona] Sobrohemo Away

My Oh My Oh My Oh My
[Seohyun] Kona eberuna oikusu konno
Liar Liar Liar Liar
[Jessica] Anata noii ewanoi naiwa
My Oh My Oh My Oh My
My Oh My Oh My Oh My

[Sooyoung] Dancing in the rain
Ametero buta iwabiano
[Hyoyeon] Ain’t gonna fool me twice
([Tiffany] Ain’t gonna fool me twice)
[Yuri] Entertainer kitorino anata
Oh

[Jessica] Primadona nawatashini tuwai wanaii
Yeah
[Seohyun] Yari washtai narechan gashitemoii zido
[Tiffany] Tenawashite Yeah

My, Oh My, Oh My, Oh My
[Sunny] Kona eberuna taigo detsuno
Liar Liar Liar Liar
[Taeyeon] Anata nika eruboshu naiiwa
[Tiffany] My, Oh My, Oh My, Oh My
My, Oh My, Oh My, Oh My

[Yuri] Oh
[Hyoyeon] Oh father father
[Yuri] Oh
[Yoona] Nekana sena doitsuro waii ([Yuri] Oh)
[Sooyoung] Aishite teno yori sewa iwa Oh ([Yuri] Oh)

My, Oh My, Oh My, Oh My
[Tiffany] Watashi wamehono dorinaino
My, Oh My, Oh My, Oh My ([Tiffany] Yeah)
[Seohyun] Kona eberuna oikusu konno ([Tiffany] Oikusuku)
Liar Liar Liar Liar ([Taeyeon] Liar)
[Jessica] Anata noii ewanoi naiwa ([Taeyeon] Wanoi naiwa)

My, Oh My, Oh My, Oh My
[Sunny] Aichude temo nakemo zenbu ([Taeyeon] Oh)
Fire Fire Fire Fire ([Tiffany] Woah Yeah)
[Taeyeon] Moiyeshite dekeshite chotto

[Taeyeon] My Oh My Oh My Oh My
My Oh My Oh My Oh My


Denunciar conteúdo inapropriado
play vídeo adicionar no player
Publicidade
00:00 / 00:00